Les justificacions de l'estratègia EDUSI Benicarló-Vinaròs des de l'oficina de Benicarló es prolongaran fins el 31 de desembre. Així s'ha determinat “en trobar-se aquesta en ple període d'execució”, segons resa l'informe redactat des del consistori de Benicarló. Cal recordar que ja es va concedir una pròrroga en l'execució dels projectes, que finalitza el 31 de desembre de 2023. L'empresa adjudicatària, GRUP CONSIDERA, S.L., va sol·licitar una ampliació en el contracte que va formalitzar amb el consistori, amb l'objectiu de finalitzar les justificacions dels projectes que s'estan executant.
...

CONTRACTES DE SERVEIS

Segons es recull en el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCSP), “els contractes de serveis no podran tindre un termini de vigència superior a quatre anys amb les condicions i límits establits en les respectives normes pressupostàries de les Administracions Públiques”, si bé podrà preveure's en el mateix contracte “la seua pròrroga per mutu acord de les parts abans de la finalització d'aquell, sempre que la duració total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedisca de sis anys, i que les pròrrogues no superen, aïllada o conjuntament, el termini fixat originàriament”.

...
ELS TRÀMITS

En data 26 de juny de 2018 es va adjudicar a la mercantil GRUP CONSIDERA, S.L. la contractació, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, de “els treballs d'assistència tècnica de suport a l'oficina de fons europeus de l'ajuntament de Benicarló, a l'efecte de la implementació de l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat de l'àrea urbana Benicarló-Vinaròs, cofinançada en un 50% pel fons europeu de desenvolupament regional en el marc del programa operatiu de creixement sostenible 2014-2020”. Els treballs es van adjudicar per import 24.960 euros anuals, IVA exclòs.

...

+info La veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1354 | 21 D'OCTUBRE DE 2022